EEN GEBIEDS-
    GERICHTE
  VERTALING

Ede blijft groeien. Nieuwe opgaven en programma’s zorgen voor verandering in en rond de stad en transformeren en revitaliseren stadsgebieden. Op andere plekken in de stad is de verwachting dat er op middellange en lange termijn grote veranderingen gaan optreden. Hier liggen transformaties in  verschijningsvorm en gebruik in het verschiet, ingegeven door initiatieven vanuit de markt of overheid en voortkomend uit autonome ontwikkelingen. De leidende principes adresseren deze ontwikkelingen en brengen daarmee een aantal gebieden in zicht die specifieke richting vragen. Het zijn zes gebieden waarover de visie zich nader uitspreekt in de periode tot 2030 vanuit het perspectief van de leidende principes.


Checklist gebiedskansen >   


Hoofdstuk Een gebiedsgerichte vertaling

CHECKLIST
    GEBIEDS-
  KANSEN

De zes transformatiegebieden zijn niet de enige gebieden die tot 2030 zullen veranderen. Het is ook niet de intentie de hele stadsdynamiek te vangen in gebiedsgerichte uitwerkingen. De uitwerkingen dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor andere transformatiegebieden. Om de vertaling van leidende principes naar gebiedskansen te faciliteren, is een standaard set van gebiedskansen opgezet. Deze dient als legenda bij de kaarten, maar is tevens te gebruiken als een ‘check list’ bij het verkennen van gebiedskansen voor andere locatie- en gebiedsontwikkelingen in de stad. De gemeente kan u in een gesprek helpen bij het toepassen van de standaard set van gebiedskansen voor uw locatie.

Netwerkstad in Foodhart
      Verbeteren bereikbaarheid van 
      netwerkstad
      Food in de stad | Stadslandbouw
      Broedplaats en innovatie

Krachtige en complementaire
brandpunten
      Entreeversterking brandpunt
      Hart van het brandpunt

Herkenbare stad aan Veluwe
en Vallei
      Stadsentree opwaarderen
      Verminderen barrièrewerking
      Verbeteren stadsaanzicht
      Groen-recreatieve loper
      Vergroening stedelijk gebied
      Recreatieve poorten en impulsen
      Stads- en landschapspark
      Benutting cultureel erfgoed

Duurzame en gezonde stad
      Ruimte voor de fiets
      Versterking groenblauw

      raamwerk
      Transformatie, intensivering en   

      uitbreiding van de stad
•     Aanknopingspunt energietransitie
•     Aandachtspunt milieukwaliteit

Levensloopbestendige wijken
      Primaire schil met woonzorg-

      functies
      Verbinding met wijk

Standaard set gebiedskansen
vanuit de principes

>