2  krachtige en
    complementaire
    brandpunten
 • De stad kent meerdere centra van activiteit
 • Brandpunten zijn samenhangende en levendige gebieden met meerdere elkaar versterkende bezoekersintensieve functies
 • Complementariteit en concentratie op een beperkt aantal brandpunten is een vereiste, levendigheid een blijvend doel
 • De brandpunten van (boven)stedelijk belang zijn het centrum en de stationsknoop-WFC
 • De twee brandpunten worden verder verankerd in de structuur van de stad en de regio met Food en Veluwe als krachtige merken
 • De stationsknoop-WFC richt zich op grootschalig bezoek met aansprekende, kennisintensieve en foodgerelateerde bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en leisure
 • Het centrum richt zich op bewoners en toeristen met winkels, markt, horeca, cultuur en overheid
 • Wijkcentra krijgen een impuls door toevoeging van sociale en culturele functies op wijkniveau
 • De overige centra ontwikkelen zich ondergeschikt aan de brandpunten op (boven)stedelijk en wijkniveau
 • Nieuwe brandpunten zijn niet gewenst
 • Een uitgebreid fietsnet zorgt voor verbinding met en tussen de brandpunten

Ede heeft geen centrum waar zich alles vanzelfsprekend op richt. De stad kent meerdere centra van activiteit die ver uit elkaar liggen en sterk variëren in economische en ruimtelijke kracht. De gemeente koestert dit, maar waakt voor verdere ‘verwatering’ van het stedelijke programma. Om het voorzieningenniveau en totale profiel te versterken wordt ingezet op een beperkt aantal krachtige en complementaire brandpunten. Krachtig in de zin van een aanbod van betekenis, complementair in de zin van onderscheidend wat betreft functie, gebruik, aard van bebouwing en beleving.

Een locatie wordt een brandpunt op het moment dat sprake is van een ruimtelijk samenhangend gebied waar meerdere bezoekersintensieve functies bij elkaar komen (cultureel, sociaal en economisch), levendigheid veroorzaken en elkaar in hun functioneren versterken. Brandpunten kennen ieder hun eigen schaalniveau en profiel in het licht van het grotere stedelijk netwerk. De Stadsvisie bepaalt de hiërarchie en geeft kleur aan de brandpunten.

Ede kiest voor twee brandpunten van (boven)stedelijk belang: het centrum en de stationsknoop-WFC. Het centrum vormt het oude bronpunt van Ede, een ‘huiskamer’ voor de Edese bevolking met een belangrijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie. De stationsknoop-WFC verbindt Ede aan de wereld: hier is ontwikkelingsruimte voor aansprekende functies waardoor een (inter)nationaal kennismilieu rond Food kan ontstaan (World Food Center). Het centrum en de stationsknoop-WFC worden in samenhang met elkaar ontwikkeld en sterker verankerd in de structuur van de stad.

Het stedelijke voorzieningenniveau wordt aangevuld met sterke wijkcentra. Wijkcentra zijn brandpunten van kleinere schaal en krijgen een impuls door toevoeging van sociale en culturele functies op wijkniveau. De overige centra ontwikkelen zich ondergeschikt aan de brandpunten op (boven)stedelijk en wijkniveau. De realisatie van nieuwe brandpunten is vanuit het principe van krachtige en complementaire brandpunten ongewenst.

Essentie:

Aanvullend beleid:
•  Retailvisie
•  Levendig centrum
•  Beeldkwaliteitsplan Ede Centrum 2018
•  Gebiedsagenda’s
•  Woonvisie Ede 2030


Kaartinformatie:
Geen kaartinformatie beschikbaar

Centra die complementair aan elkaar zijn:
Ede-Stad heeft vele centra van stedelijke activiteit. Met complementaire profielen voor deze centra en concentratie op een beperkt aantal brandpunten wordt zoveel mogelijk concurrentie en vervlakking tegengegaan. Verschil wordt gemaakt in schaalniveau en verscheidenheid in functies. Een aantal (boven)stedelijke centra wordt gedomineerd door een specifieke functie: Cinemec met leisure, het ziekenhuis de Gelderse Vallei met zorg, de Peppelensteeg (en sportpark Hoekelum) met sport en de Kenniscampus met onderwijs. Het gebied rond de Keesomstraat biedt door herbestemming en herontwikkeling de mogelijkheid voor een meer gemengd palet met grootschalige retail en grootschalige leisure. Deze gebieden ontwikkelen zich binnen die functie maar zijn ondergeschikt aan de multifunctionele centra op (boven)stedelijk niveau en wijkniveau (wijkcentra). De brandpunten van (boven)stedelijk belang zijn het centrum en de stationsknoop-WFC. Daarnaast spelen de wijkcentra een belangrijke rol voor de dienstverlening dichtbij huis. Wijkcentra krijgen een impuls door toevoeging van sociale   en culturele functies op wijkniveau. Het aantal buiten de wijkcentra of brandpunten gelegen incidentele functies en voorzieningen, zoals in onbruik geraakte winkels en kantoren, wordt teruggebracht indien eigenaren om herbestemming vragen. De gemeente hanteert hierbij een positieve grondhouding vanuit de principes van hergebruik van bestaand vastgoed en het concentreren van programma’s in de wijkcentra en twee brandpunten.

Twee krachtige brandpunten voor de stad:
De gemeente geeft sturing door energie, investeringen en programma te richten op centrum en stationsknoop-WFC. Dit worden samenhangende en levendige gebieden met meerdere elkaar versterkende bezoekersintensieve functies en evenementen; brandpunten voor de stad. Vestiging van bezoekersintensieve functies passend bij het profiel worden in de brandpunten gestimuleerd en elders in de stad ontmoedigd. De twee brandpunten worden vanuit een complementair profiel ontwikkeld met de eigen cultuurhistorie als inspiratiebron en Food en Veluwe als krachtige merken. Een sterk profiel gericht op beleving zorgt tenslotte voor een grotere toekomstbestendigheid. Door in te zetten op een authentieke en ‘eigen’ identiteit, zowel in functies, als in ruimtelijke uitstraling, kan de binding met het centrum en de stationsknoop-WFC worden versterkt. De ligging op de Veluweflank met grote hoogteverschillen wordt uitgebuit en beleefbaar gemaakt, onder andere in de aanleg en inrichting van groene pleinen en parken. Met hoogwaardige en functionele openbare ruimte etaleert de gemeente het belang van de brandpunten en nodigt zij uit tot initiatief en kwaliteitsverbetering in de private ruimte. Intensivering van bewoning en overnachting, binnen en tussen de twee brandpunten, komt de levendigheid ten goede. Zo wordt studentenhuisvesting in de brandpunten geconcentreerd. De verbindingen tussen de twee brandpunten worden geoptimaliseerd, om gecombineerd gebruik te stimuleren.

Goede verbindingen met stad en regio:
Door te investeren in goede routes worden de diverse brandpunten stevig verankerd in het stedelijk weefsel van stad en regio. Nadruk ligt hierbij op de uitbouw van milieuvriendelijk verkeer en vervoer met onder andere een goed functionerend fietsnet. Tegelijkertijd is een goede autobereikbaarheid van blijvend belang. De aanleg van de Parklaan speelt hierbij een cruciale rol. Met het realiseren van nieuwe of verbeterde verbindingen wordt gewerkt aan het beperken van de barrièrewerking van de spoorlijnen en hoofdwegen. Tegelijkertijd biedt het de gelegenheid om het groen verder de stad in te krijgen en de sfeer van Veluwe en Vallei als identiteitsdragers te benutten.

Het centrum als huiskamer van de stad:
Het centrum wordt de levendige ‘huiskamer’ van de stad. Het brandpunt richt zich op Edenaren met winkels, markt, horeca, cultuur, kleinschalige leisure en overheid. Het is tevens het boodschappen- en wijkcentrum voor de omliggende wijken. Het centrum is gevormd uit de oude dorpskern van Ede met een lang lint als ruggengraat. Op basis van grootschalige plannen uit de jaren ’70 en ’90 is daaromheen een kernwinkelgebied ontstaan dat aan herkenbaarheid en samenhang verloren heeft. Het winkel- en voetgangersgebied is voor de huidige en toekomstige behoefte te groot. Samen met belanghebbenden wordt daarom stapje voor stapje toegewerkt naar een compacter, intiemer en diverser centrum met sfeervolle en herkenbare plekken. Historische elementen worden gekoesterd en de oud-dorpse karakteristiek dient als inspiratiebron voor eigentijdse architectuur bij stadsvernieuwing en bij de inrichting van de openbare ruimte. Food, ambacht, cultuur(historie) en het nabije landschap geven thematisch kleur. Verdere vergroening zorgt tevens voor verkoeling in dit stedelijke milieu waar veel ouderen wonen. Groene fiets- en wandelroutes van en naar het hart van het centrum, vereenvoudigen de oriëntatie en begeleidt de bewoner en bezoeker ook naar de Veluwe als trekpleister en recreatiegebied. Aanpassing van de parkeerring van het centrum zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte op de ring en in het bijzonder bij de entrees wordt verbeterd.

De stationsknoop-WFC als bedrijvig kennismilieu:
De stationsknoop-WFC ademt (inter)nationale sfeer en richt zich op grootschalig bezoek met aansprekende bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en leisure. Waar begin 20e eeuw ruimte was voor grootschalige industrie en defensie op de Enka- en Kazerneterreinen wordt nu, gecombineerd met wonen, ruimte geboden aan de nieuwe vrijetijds- en kenniseconomie. Bijzondere woonvormen zoals studentenhuisvesting en short stay voorzieningen voor kenniswerkers rond de KennisAs vinden hier hun plek, ter invulling van spoor 8 ‘Wonen in Foodvalley’ van de Woonvisie Ede 2030. Het vizier is op de toekomst gericht. Als onderdeel van de KennisAs Ede-Wageningen vinden hier innovaties plaats die uitgaan van een optimistische kijk op de mogelijkheden van de aarde. Het WFC Experience Center en de WFC Campus vormen hierbij de kern. De beeldtaal in het gebied combineert het authentieke, natuurlijke en innovatieve waardoor het gebied een onderscheidende uitstraling krijgt. De monumentale omgeving met historische gebouwen en een robuust Veluws landschap met grote ecologische waarde en interessante hoogteverschillen vormt een te koesteren basis voor ontwikkeling. Erfgoed en landschap moeten toegankelijk worden gemaakt voor publiek. Het nieuwe stationsgebouw vormt een representatieve stadspoort met een dubbele oriëntatie (noord en zuid) en een Veluwse uitstraling. De doorsnijding van de stationsomgeving met spoorlijnen en de Parklaan vraagt om logische en aantrekkelijke verbindingen die de barrièrewerking verminderen en de oriëntatie van de bewoner, bezoeker en reiziger bevorderen.

Ede-Stad maakt zich sterk voor: