1  NETWERKSTAD
    IN FOODHART
 • Ede is een stad
 • Onderdeel van een stedelijk netwerk van (inter)nationale betekenis in food en groen in FoodValley: het Foodhart
 • Samen met Veenendaal en Wageningen kent dit stedelijk gebied de schaal van > 200.000 inwoners in 2030
 • In het stedelijk netwerk wordt samengewerkt aan herkenbare en complementaire stadsgebieden
 • Ede heeft een knooppuntfunctie in het Foodhart
 • De stad huisvest (boven)regionale bedrijven en voorzieningen op goed bereikbare knopen
 • Dat doen we over twee assen met ieder hun eigen profiel en werkmilieus: de KennisAs en de bedrijvenas
 • De plek waar de assen samenkomen vormt het centrale gebied van het stedelijk netwerk en accommodeert de meeste bezoekers intensieve functies
 • Daarbinnen is de stationsknoop met WFC het brandpunt waar de wereld binnenkomt: een (inter)nationale magneet
 • De stad blijft investeren in een uitstekende en meer duurzame bereikbaarheid van de assen en de verbindingen met de (boven)stedelijke brandpunten in het netwerk
 • Het Binnenveld vormt de groene long van het Foodhart
 • Groene wiggen zorgen voor verbinding en voorkomen aaneenschakeling van bebouwing.

Ede is in 2030 een stad van betekenis voor haar 78.000 inwoners, maar ook voor bezoekers, ondernemers en investeerders van binnen en buiten de stadsgrenzen. Ede is namelijk een netwerkstad: gunstig gelegen, uitstekend bereikbaar en met clustering van (boven)regionale voorzieningen en bedrijvigheid rond belangrijke (infra)knopen. Een aansprekend geheel aan stedelijke voorzieningen, afzetmarkt, arbeidsmarkt en belevenis. Food vormt daarbij een sterk economisch en sociaal profiel dat herkenbaar verbonden is aan de historie en de eigenheid van de stad en de regio.

De stad is onderdeel van een stedelijk netwerk van (inter)nationale betekenis in FoodValley: het Foodhart. Het Foodhart ontwikkelt zich tot een internationaal en innovatief kennismilieu rondom Agrofood met de Wageningen UR en de Edese stationsknoop met het World Food Center (WFC) als (inter)nationale magneten. Concentratie van stedelijke functies en dynamiek binnen het Foodhart vindt plaats binnen twee assen met ieder hun eigen profiel: de KennisAs (noord-zuid) en de bedrijvenas (oost-west). De plek waar de assen samenkomen, ligt centraal en accommodeert de meeste bezoekersintensieve functies.

In het stedelijk netwerk wordt samengewerkt aan her- kenbare en complementaire stadsgebieden, waarbij Ede haar knooppuntfunctie optimaal benut. In Ede worden (inter)nationale verbindingen verankerd aan regionale en lokale stromen, waarbij de stationsknoop-WFC het brandpunt is waar de wereld binnenkomt. De stad huisvest (boven)regionale bedrijven en voorzieningen op goed bereikbare plekken in het netwerk zoals het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Bedrijven en voorzieningen die Ede lokaal en regionaal aantrekkelijker maken.
 
De kwaliteit van de leefomgeving met haar hoge natuurwaarden, de grote verscheidenheid aan stedelijke en landschappelijke milieus, de nabijheid van de Veluwe en een veelzijdige economie vormen de te koesteren waardes. Door een sterke inzet op herontwikkeling en intensivering van bebouwing blijft de verweving van stad en land als kracht en vestigingsfactor behouden.

Essentie:

Benutten van de netwerkkracht in het Foodhart:
Ede als netwerkstad staat voor netwerkkracht: door samenwerking met andere gemeentes en partners zijn we meer dan de som van de afzonderlijke delen. Als onderdeel van het Foodhart geeft de stad vorm aan de regionale ambitie om een internationaal kennismilieu rond Agrofood te ontwikkelen. Er worden passende vestigingsmilieus gerealiseerd die kansen bieden voor functies die een versterking zijn van het foodprofiel, maar ook voor functies die zich in de stad vestigen als voorzieningen op de schaal van de netwerkstad. Ruimte voor deze groei moet meer en meer gevonden worden binnen het bestaand stedelijk gebied. Daarbij is samenwerking cruciaal. Ede zoekt naar regionale samenwerking ten behoeve van de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving, functionele complementariteit tussen vestigingslocaties, goede bereikbaarheid en het verder ontwikkelen van een innovatief klimaat voor experiment en startups: het Foodhart als proeftuin. Het tot stand brengen van een gemeenschappelijk ruimtelijke agenda voor het Foodhart vormt daarbij een belangrijk middel.

Verankeren van Food in het DNA van de stad:
De globalisering versterkt de behoefte aan een lokale identiteit. Een belangrijke opgave voor de netwerkstad is dan ook de verankering van het thema Food in de samenleving en het DNA van de stad. Een verankering zoals Philips die kende met Eindhoven en Grolsch met Twente. Food kan meer zijn dan een regionaal economisch profiel en een basis voor veel werkgelegenheid. Het biedt kansen als identiteitsdrager van Ede en een profilering met kennis, innovatie en handelsgeest, waar de inwoners van Ede trots op kunnen zijn. De gemeente werkt in vele opzichte aan het tot stand brengen van deze verbinding. Ook in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 

Intensivering van stedelijke functies en sterke verweving met het groen:
De allure van het Foodhart is de verweving van stedelijke functies met groen en natuur. Door de inzet op herontwikkeling en intensivering van bebouwing blijft deze verweving als kracht en vestigingsfactor behouden. De Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, is de achtertuin voor mensen die hier wonen en werken. Dit trekt bedrijven en bewoners van binnen en buiten de regio aan. Het Binnenveld is het agrarische middengebied van het Foodhart en vormt als groene long de ademruimte en het visitekaartje aan de A12. Het is gericht op innovatie, ontmoeting, recreatie, sport en klimaatadaptatie. Het Binnenveld is met groene wiggen verbonden met zowel de Veluwe als het natte middengebied van de Vallei. De wiggen worden steeds meer ingericht als landschapsparken met een recreatieve uitloopfunctie voor de omliggende steden en dorpen. Hiermee wordt de versnippering en aaneengroeien van het stedelijke gebied voorkomen en de groene kwaliteit onlosmakelijk verbonden met ondernemen in Ede. 

Duurzame mobiliteit en uitstekende bereikbaarheid in twee assen:
De stad huisvest (boven)regionale bedrijven en voorzieningen op de belangrijkste knopen in het netwerk. Dat doen we binnen twee assen met ieder hun eigen profiel: de KennisAs en de bedrijvenas. Binnen de assen onderscheiden zich sterke milieus die ondernemerschap en uitwisseling tussen kennisinstellingen en bedrijven faciliteren. Ede blijft investeren in elkaar versterkende functies, een uitstekende bereikbaarheid van de assen en de verbindingen met de (boven)stedelijke brandpunten in het netwerk. Milieuvriendelijk verkeer waaronder openbaar vervoer en snelfietsverbindingen speelt hierbij een cruciale rol. Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van de stationsknoop-WFC en vernieuwing van het station Ede-Wageningen als onderdeel van de KennisAs. Binnen de corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen wordt het station straks hoogfrequent bediend met onder andere zes intercitystops per uur per richting. Voor een optimale ontsluiting van de grote woon- en werkgebieden in het westen van Ede worden voor de periode na 2030 de mogelijkheden verkend van een extra station op de lijn Utrecht-Arnhem ter hoogte van Frankeneng.

Een verkeersstructuur sterker gericht op fietsers en voetgangers:
Aanpassingen in het verkeerssysteem richten zich in toenemende mate op het aantrekkelijker maken van de stad voor voetgangers en fietsers. Het externe verkeer wordt verleid om niet dwars door de stad te rijden maar eromheen. Met de toekomstige Parklaan is deze hoofdstructuur, met de A12, A30, N224, rond de kern Ede compleet. Via inprikkers, de grote hoofdinvalswegen, wordt de doorstroming van de intensieve stroom van personenauto- en vrachtverkeer naar de grootste concentraties van voorzieningen en werkgebieden gefaciliteerd. Hierdoor ontstaat op de ontsluitingswegen en verblijfsgebieden binnen de kern meer ruimte voor fietsers en voetgangers, in het bijzonder rond de centra. Het naar buiten sturen van doorgaand gemotoriseerd verkeer vergroot de leefbaarheid, onder andere op de Klinkenbergerweg en Jan Th.  Tooroplaan.

Verbinden van kennisinfrastructuur in de KennisAs:
De KennisAs Ede-Wageningen richt zich op de verbindingen in de kennisinfrastructuur en vormt de concentratie van onderwijs en kennisintensieve werkgelegenheid. Innovatie en kennisuitwisseling staan centraal. De onderscheidende programma’s worden geclusterd in de twee polen van de KennisAs: de Wageningen UR die dominant is in onderwijs en onderzoek en de stationsknoop Ede-Wageningen met het WFC dat gericht is op het samenbrengen van consument en kennisintensieve foodbedrijven en -instellingen. Het WFC behelst de realisatie van een ‘experience center’ dat als vliegwiel dient voor het realiseren van een campus gericht op ‘experience, labs en innovation’. Het WFC verbindt mensen en organisaties rond Food en vormt een icoon voor de sector. Het geheel zorgt voor een nieuw brandpunt in Ede dat zich ontwikkelt tot (inter)nationale magneet. De Kenniscampus van Ede is een knoop op de KennisAs die hiervan een sterker onderdeel wordt door het leggen van betere fysieke relaties en verbindingen in het onderwijs. Door concentratie op de knopen met bijzondere voorzieningen en aantrekkelijke openbare ruimtes worden omgevingen gecreëerd waarin ontmoetingen tussen mensen, open kennisuitwisseling en innovatie wordt gestimuleerd. De Parklaan vormt een ruimtelijke en infrastructurele verbinding tussen de knopen en geeft directe toegang vanaf en tot de A12. 

Breed aanbod van werkmilieus in de bedrijvenas:
De as Ede-Veenendaal oriënteert zich op de grootschalige infrastructurele verbindingen en de uitstekende bereikbaarheid van Ede op het kruispunt van de A12 en A30. Er wordt binnen het Agrofoodprofiel een rijk palet aan herkenbare werklocaties aangeboden. Een grote diversiteit van bedrijven zorgt voor een veerkrachtige economie. Voor logistiek en productie wordt ruimte gereserveerd op BTA12, Kievitsmeent en het bedrijventerrein bij de Klomp dat zich daarbij meer specifiek richt op Food. Kievitsmeent huisvest bedrijven met de zwaarste milieucategorieën, hetgeen de combinatie met Food-bedrijven beperkt. Bedrijventerrein Frankeneng ontwikkelt zich verder als gemengd bedrijventerrein dat samen met Klaphek ook een functie als broedplaats vervult. Het WFC vormt tenslotte de werklocatie voor de meest kennisintensieve bedrijvigheid rond het thema Food. Het Experience Center en de Campus bieden een (inter)nationaal kennismilieu met kantoren, laboratoria en bedrijfsruimten gecombineerd met congresruimten, horeca en woningen.

Stedelijke dynamiek in het zuidelijk deel Ede-Stad:
De plek waar de assen samenkomen vormt het centrale gebied van het stedelijk netwerk en accommodeert naast het centrum de meeste bezoekersintensieve functies. Ede-Stad biedt hier uiteenlopende voorzieningen voor haar inwoners en voor de regio. De stationsknoop vormt een nieuw centrum in dit gebied met het WFC als blikvanger voor het thema Food. Gebieden rond de Cinemec, Kenniscampus, Keesomstraat/Lorentzstraat ontwikkelen door, maar zijn ondergeschikt aan de twee brandpunten op (boven)stedelijk niveau: centrum en stationsknoop-WFC. Het centrale deel van bedrijventerrein Frankeneng biedt de mogelijkheid voor een meer gemengd pallet aan functies, zoals ook grootschalige leisure en grootschalige retail.  Bedrijvigheid en publieksfuncties komen hier samen vormgegeven door herontwikkeling en herbestemming. Herstructurering van het centrale gebied gaat gepaard met een sterkere verankering in de omliggende wijken en het opheffen van de barrièrewerking er tussen. Nieuwe publieke (groene) ruimten, aantrekkelijke langzaam verkeersroutes, broedplaatsgebieden en voorzieningen voor startups vormen hierbij een belangrijk middel.

Ede-Stad maakt zich sterk voor: