TRENDS EN
    OPGAVEN 2030

We leven in de zogenaamde ‘urban age’ waarin de stad als magneet fungeert voor activiteit, innovatie en ontwikkeling. Steden concurreren daarbij op een regionaal, nationaal en internationaal niveau, waarbij bereikbaarheid, eigenheid en economische clustering van doorslaggevend belang zijn. Bedrijven, bewoners en bezoekers kijken over de grenzen van een stad heen; het stedelijk netwerk bepaalt de aantrekkingskracht. Daarbij draait het naast gebruikswaarde steeds meer om belevingswaarde en toekomstwaarde. Bewustzijn van persoonlijke identiteit en impact op milieu en klimaat maken ook dat gezondheid en duurzaamheid meer aandacht vragen. Samen met de toenemende vergrijzing en gezinsverdunning stelt dit hoge eisen aan de leefkwaliteit en het verzorgingsniveau van de directe woon- en werkomgeving; fysiek en digitaal. Onze wereld is soms heel groot en soms heel klein. De stad is het thuis van beide werelden.

Hoofdstuk Trends en opgaven 2030